Jaarverslag / Financiën

Jaarverslag 2018

Bestuur. Het stichtingsbestuur bestaat uit;
Suzanne Saris                     voorzitter
Riet van Meeteren            lid
Koos Gelens                        secretaris
Wim Akkermans                lid
André van de Geijn            penningmeester
Frank Millenaar (gast)      koppeling naar de locatieraad
Bart Brands is bij de vergaderingen als adviseur bouwkundige zaken.

Het bestuur vergaderde op 28 maart, 24 mei en 20 september. Het waren de 28e ,29e en 30e vergadering.
Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt en door de secretaris in zijn archief opgeslagen.

 1. Subsidie gemeente.
  15 maart van de gemeente bevestiging ontvangen dat er ,na uitvoering, op het proefraam een subsidie van € 1.298,52 zal worden uitgekeerd. In oktober besluit de gemeenteraad 20% subsidie te geven over max. 10.000,- en ontvangen wij in totaal € 1.983,13 op onze rekening
 2. Subsidie Rijks Dienst Culture; Erfgoed (RDCE).
  De bijdrage van € 2.972,00 is op 15 februari ontvangen. De vrienden van… zijn verplicht een zelfde bedrag aan onderhoud te realiseren.
 3. Ook dit jaar werd er weer een kalender gemaakt en met veel enthousiasme verkocht.
 4. De verloting was er ook weer met veel prijzen ook hier weer zeer gemotiveerde verkoopsters en verkopers. De prijzen werden beschikbaar gesteld door bedrijven uit onze dorpen. Hartelijk dank allemaal.
 5. Werkzaamheden aan het kerkgebouw.
  • Proefraam glas in lood. Op 12 februari is er toestemming van het bisdom verkregen het proefraam te realiseren. Hierna is de glazenier op de hoogte gesteld. Uitvoering is in volgorde gepland. Glazenier zal datum uitvoering bepalen. De uitvoering is tussen 1 juni en begin september. Zie de kosten verantwoording in detail.
  • Naad tussen gewelf en toren. Met inzet van een hoogwerker is de naad gedicht (15-22 maart) Uitvoering door Haman.
  • HW Afvoeren op het dak v.d. zijbeuken. Een tekening en begroting is gemaakt . Plan is de afvoeren in koper uit te voeren en binnen langs te leiden. Bisschoppelijke toestemming gevraagd in begin april en ontvangen op 24 mei.

De uitvoering is door omstandigheden verplaatst naar 2019

 • Lakken v.d. torendeuren. De kosten zijn opgegeven door Haman.( 22-maart)
  In juli laat Haman weten dat hij de deuren niet lakt en gestopt is. Er bisschoppelijke toestemming gegeven op 24 mei
  Het bestuur besluit de deuren het komende voorjaar (2019) te behandelen.
 1. Terrein / tuin.
  1 Voetpad en parkeerplaatsen Grotestraat zijde.
  In maart tekening en begroting zijn gemaakt door de Vrienden van…

Op 24 mei bisschoppelijke toestemming ontvangen.
Uitgevoerd tussen 15 juni en 15 september. Op de parkeerplaats is ook een
extra lantaarnpaal geplaatst.

6.2  Tuinmuur langs de Korte Stukken is in februari gestart met de voorbereiding
en het  bepalen van de kosten voor het   vervangen v. h. voegwerk en het
z.g. inboeten van het metselwerk. Het werk is door vrijwilligers gerealiseerd
in oktober en november.

6.3 Vijver baggeren. Door de locatieraad in augustus uitgevoerd.

6.4 Riolering rond de pastorie. In augustus bij de WC open gemaakt i.v.m.
verstopping. De HWA van de kerk reageerde ook op de verstopping?
Moeten aparte pijpen zijn. Was plots veel water en dan staat alles vol.

6.5 In de [pastorietuin werd veel snoeiwerk verricht en opgeruimd.

 1. Plannen voor 2019. Er is voldoende financiële ruimte om twee glas in loodramen te restaureren. Hierover is overleg gevoerd met de gemeente en wij hebben hier subsidie op gevraagd en de toezegging gekregen. Het bedrag is € 2.000,– te ontvangen na uitvoering in 2019.
  • In februari / maart moet het instandhoudingsplan voor het tijdvak 2020 tot en met 2015 aangevraagd worden. De Vrienden hebben toestemming dit weer zelf te doen.
  • Punt 5.3 en 5.4 staan voor dit jaar gepland om uit te voeren.

Jaarverslag 2017

Bestuur. Het stichtingsbestuur bestaat uit;
Suzanne Saris                     voorzitter
Koos Gelens                        secretaris
André van de Geijn           penningmeester
Riet van Meeteren            lid
Wim Akkermans                 lid
Frank Millenaar (gast)      koppeling naar de locatieraad

Het bestuur vergaderde op 23 maart en dat was de 27e vergadering. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt en door de secretaris in zijn archief bewaard

Werkzaamheden in en rond de kerk.
1. Glas in loodraam;
Met de gemeente is overleg geweest om toestemming te krijgen om in het schip van de kerk één compleet raam te restaureren in een duurzame uitvoering. De gemeente controleert voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RDCE) de uitvoering van het werk volgens het Brimplan. Er is subsidie van de gemeente mogelijk. 20% over maximaal € 10.000,-. Voor de toekenning moet er eerst overleg zijn met Omgeving Dienst Rivierenland (ODR). Het blijkt dat er geen vergunning nodig is. In oktober wordt het duidelijk dat er ook een bisschoppelijke toestemming nodig is en daardoor is het uitvoeren dit jaar niet meer mogelijk.
2. Gemeentelijke subsidie;
De subsidie wordt aangevraagd voor het raam in combinatie met het vernieuwen van het voegwerk van de kerkplint van 1 meter hoogte. (135 m1) In November keert de gemeente de subsidie uit op het vervangen van het voegwerk van de plinten.
3. Brimplan 2014 tot 2019;
Van de RDCE ontvingen wij in februari de jaarlijkse bijdrage. Dit is voor de looptijd € 2.927,- per jaar en “de Vrienden van … moeten daar jaarlijks een gelijk bedrag of meer bijdragen en daarvan het monument volgens plan onderhouden.
4. Voegwerk aan plint;
Wij voerden het noodzakelijke voegwerk aan de plinten uit. Wij ontvangen de gemeentelijke subsidie. Zie punt 1 en 2.
5. RABO West Betuwe;
Wij gaven ons op in de categorie ‘Cultureel erfgoed’ met het kerkraam. Wij mochten in mei een cheque van € 445,- ontvangen. De RABO stelt per jaar een bedrag vast wat een commissie deelt door de projecten en het totaal aantal stemmers. Het aantal stemmers op ons project is dus van groot belang. Alle stemmers hartelijk dank.
6. Zondag schuur;
Deze monsterklus werd op 1 oktober afgerond met een feestelijke opening. Er was veel belangstelling en waardering voor het vele werk van de vrijwilligers. Die er vanaf mei 2016 (575 uur) tot 1 oktober 2017 ( 640 uur) in hebben gestoken. Totaal 1215 uur. Dat is ruim 30 weken van 40 uur per week voor 1 man.
Sponsors en schenkers van geld en materiaal zijn wij zeer dankbaar en was een grote stimulans voor de werkers. De leiding van het project was zeer verrast door het aantal van meer dan 35 mensen die allemaal naar kunnen en tijd dit mooie resultaat neergezet hebben. Een hechte groep is ontstaan die er met voldoening op terug kijken. De ruimte heeft nu 40 zitplaatsen. In december is er een beamer opgehangen en is de ruimte nog beter bruikbaar.
7, Vrijwilligers;
Zij hebben laten zien dat onze geloofsgemeenschap vitaal is op vele gebieden.
8. Verloting;
Werd in de maand juni gehouden met veel enthousiasme weden er 2500 loten verkocht door onze geprezen vrijwilligers.
9. Kalender;
De sponsors / adverteerders werden in de laatste maanden van het jaar weer bezocht en met hun steun is er weer een mooie jaarkalender uitgebracht. Er werden 275 kalenders gedrukt en verkocht. Dank aan ook hier weer aan de kopers en verkopers. Goed werk.
10. Pastorie tuinhek;
Na onderzoek over de wijze van vervangen is er in februari besloten een standaard hek te plaatsen. De locatieraad doet de aankoop en samen met de Vrienden van… is het hek geplaatst.

Plannen 2018

 • Wij vertrouwen er op dat het bisdom ons binnenkort toestemming geeft het proefraam in uitvoering te nemen. De realisatie is mogelijk door de subsidie van Variks Belang en ondersteuning door de Vrienden van…
 • Er zal onderzoek gedaan worden en een voorstel gemaakt worden voor verbetering van de toegang vanaf de Grotestraat naar de kerkdeur. Het is de bedoeling dat er een klinkerpad komt als aangelegd vanaf de Korte Stukken. Tevens zal bekeken worden of het parkeren , op eigen terrein, aan de Grotestraat verbeterd kan worden. Verlichting is misschien mogelijk.
 • Onderzoek zal gedaan worden naar de staat van het voegwerk van de tuinmuren. Er zal een kostenraming gemaakt worden.
 • Er zal een kostenopstelling en tekening worden gemaakt voor het vervangen van de PVC afvoeren op de leien van het schip van de kerk.

Het secretariaat van de Vrienden van….

Overzicht penningmeester 2017

 

 

Jaarverslag 2016

Bestuur. Het stichtingsbestuur bestaat uit;
Suzanne Saris                     voorzitter
Koos Gelens                        secretaris
André van de Geijn           penningmeester
Riet van Meeteren            lid
Wim Akkermans                 lid
Frank Millenaar (gast)      koppeling naar de locatieraad

Frank Millenaar heeft in 2016 als toehoorder/gast namens de locatieraad in onze vergaderingen gefunctioneerd. Wij kunnen terug zien op een goede samenwerking met de locatieraad en vele vrijwilligers.
Het bestuur vergaderde op 6 februari . 7 april en 10 november voor  de 24e 25e en 26e maal.

Brimplan 2014 tot 2019.
In 2016 hebben wij van de Rijksdienst € 2.972,– ontvangen voor het onderhoud kerk.
“De Vrienden van…” voegen daar een zelfde bedrag bij zodat er voor € 5.944,- werk uitgevoerd moet worden aan het onderhoud van het Kerkgebouw.
Wij besteden dat aan diverse werken aan de kerk. Het financieel overzicht geeft  inzicht.
De behandeling van de ankers van de torenspits worden naar 2017 doorgeschoven.

Werkzaamheden rond de kerk. Doordat wij schenkingen hebben ontvangen  en vele donateurs en sponsors een belangrijke bijdrage leverde konden wij veel onderhoud  verrichten.

Zondag schuur; Samen met veel vrijwilligers starten wij het verbeteren van de Zondag schuur. Dit werk zal in 2017 afgerond worden. Hiervoor reserveren wij financiële middelen in 2016.

Vrijwilligers; De vrijwilligers zetten zich vooral in bij de zondag schuur. In totaal werden er +/- 575 uur aan gewerkt. Er moet nog veel werk verricht worden.

Dakkapellen; met de subsidie van Variks Belang over 2015 en 2016 was de locatieraad in staat de laatste 7 dakkapellen (tuinzijde) te voorzien van nieuw lood en leien. De vrienden van… begeleiden het werk.

Pastorie; De locatieraad gaf opdracht voor het schilderen van de buitenkozijnen enz. De Vrienden van regelde de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering.

Toegang aan de zijde van de Grotestraat; Nadat de gemeente de toegang in 2015 had voorzien van straatklinkers hebben de Vrienden van… in het voorjaar een aansluitende ronding aangelegd. De stenen voor een aansluitende ronding op het eigen terrein zijn gekocht door “de Vrienden van….” en worden in het voorjaar van 2016 verwerkt.

Donateurs. De donateurs  waren ons ook dit jaar weer trouw en gaven gul. Ook deze bijdragen stellen wij zeer op prijs.

Schenkingen; Wij werden verrast door enkele belangrijke schenkingen die zeer goed van pas kwamen bij het realiseren van de Zondag Schuur. Hartelijk dank en wij konden daardoor zonder zorgen verder.

Jaarkalender. 2017  “De Vrienden van…” ontwikkelden weer een jaarkalender. Voor de druk en andere kosten werden 17 adverteerders, op de kalender, gevonden zij brachten samen de drukkosten bij elkaar. Vele vrijwilligers hebben de totale oplage van 250 stuks verkocht. De netto opbrengst was € 1.831,87

Verloting 2016; Door vrijwilligers werden er 3.000 loten verkocht. Dit bracht € 1.500,- netto op. De drukkosten werden gesponsord.

Diverse; In de loop van het jaar zijn er kleine onderhoudswerken aan de kerk verricht.

Het secretariaat van “De Vrienden van…”

 

Jaarverslag 2015

Bestuur. Joke van der Mark en Frank Millenaar hebben in het jaar 2015 als toehoorder/gast namens de locatieraad in onze vergaderingen gefunctioneerd. Op 1 december konden wij Riet van Meeteren – Kusters als 5e bestuurslid verwelkomen.

Samenwerking. Dit jaar is steeds duidelijker geworden dat er samengewerkt wordt met de locatieraad omdat we een gezamenlijk doel hebben: ‘het instandhouden/onderhouden van kerkgebouw met omgeving’.

Brimplan 2014 tot 2019.
In 2015 hebben wij van de Rijksdienst € 2.972,– ontvangen.
“De Vrienden van…” voegen daar een zelfde bedrag bij zodat er € 5.944,– aan onderhoud uitgevoerd moet worden.
Na offerte aanvraag is er aan Vink Voegwerken uit Culemborg voor € 7.754,– voegwerk aan de toren, de gevel links van de toren en de gevel van de verwarmingsruimte opgedragen. Door weersomstandigheden zal dit eerst in begin 2016 opgeleverd worden.

De twee torenspitsluiken zijn voorzien van koper met dito randen en lood. Dit heeft € 292,62 gekost. Er werd 20,5 uur door vrijwilliger aan gewerkt.

De behandeling van de ankers van de torenspits worden naar 2016 verschoven.

Werkzaamheden rond de kerk. Doordat wij een gift van € 2.000,– mochten ontvangen konden wij het voetpad van de nieuwe parkeerplaats naar de kerkdeur realiseren. Dank aan de gulle gever. De materiaalkosten waren
€ 1.141,87. Door vrijwilligers werd er 72,5 uur aan gewerkt. Van het resterende geld van de gift kunnen wij de ronding aan de ontsluiting aan de Grotestraat bekostigen.

Ontsluiting vanaf de openbare weg. Na intensief overleg met de gemeente is het asfalt van de Korte Stukken verlengd tot en met de ingang van de nieuwe parkeerplaats. Tevens is het grind vanaf de Grotestraat tot aan de erfscheiding door de gemeente vervangen door straatklinkers. De stenen voor een aansluitende afronding op het eigen terrein zijn gekocht door “de Vrienden van….” en worden in het voorjaar van 2016 verwerkt.

Variks Belang. Met de subsidie over de jaren 2013 en 2014 werden 7 dakkapellen voorzien van nieuw lood, leien en werden de pironnen opgeknapt/vernieuwd. Totaal voor € 14.020,– . De “Vrienden van…” betaalden het extra werk € 441,05. Aanbesteding en toezicht werd door vrijwilliger gedaan.

Donateurs. De donateurs gaven dit jaar € 1.852,50. Ook deze bijdragen stellen wij zeer op prijs.

Jaarkalender. “De Vrienden van…” ontwikkelden een jaarkalender. Voor de druk en andere kosten werden sponsors gevonden. Vele vrijwilligers hebben de totale oplage van 200 stuks verkocht. De netto opbrengst was 1.518,82.

Schilderwerk pastorie. Bestek, aanwijzing, aanbesteding is door vrijwilligers gedaan. Suitbertus heeft de opdracht gegeven. De uitvoering zal wegens de wintertijd in 2016 zijn. Het werk inventariseren, de aanbesteding en het overleg met Suitbertus heeft ± 25 uur in beslag genomen.

Zondag schuur. Door ‘de Vrienden van…’ worden plannen gemaakt voor een opknapbeurt aan de buitenzijde.

 

Het secretariaat van “De Vrienden van…”

 

Financiële verantwoording 2015

financien 2015