Jaarverslag / Financiën

Stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk te Varik

Jaarverslag van het secretariaat 2019

Bestuur. Het stichtingsbestuur bestaat uit;
Suzanne Saris                     voorzitter
Riet van Meeteren            lid
Koos Gelens                        secretaris
Wim Akkermans                lid
André van de Geijn           penningmeester
Frank Millenaar (gast)      koppeling naar de locatieraad
Bart Brands is bij de vergaderingen als adviseur bouwkundige zaken.

Het bestuur vergaderde op , 14 -2 voor de 31e maal,                    Zie de notulen.
                                                    21-11 voor de 32e maal,              zie de notulen.

Restauratie kerkraam 3 en 4 volgens  tekening 3
Begin maart is er bij de parochie de toestemming binnen om de ramen te restaureren.
De werkzaamheden zijn op 6 maart gestart met het inmeten van de brugstaven.
De werkzaamheden vangen aan op 23 aug. Met het inzagen van het stukwerk 20 mm vanaf het glas en loodraam zodat bij het uithakken minder schade aan stukwerk ontstaat. Het blijkt bij het uitnemen van het glas in lood dat het inzagen van de stuckant geen zin heeft. Veel los stucwerk valt er spontaan af.

Tijdens het schilderen van de donkere omlijsting blijkt dat het stukwerk te ruw is afgewerkt. André zal regelen dat het gladder wordt afgewerkt. Eind november kan het steiger weg.

Het is verstandig dat wij zelf bij het plaatsen van het buitensteiger de lexaan er af nemen.

Steigers. Voor het kunnen maken van twee ramen gelijk, is het noodzakelijk dat er een binnen steiger bij komt. Wij krijgen een rolsteiger geschonken. Hierdoor is het nu mogelijk aan de buitenkant de twee pijpensteigers plaatsen. Dit steigermateriaal, pijpen en klemmen, is vorig jaar aan ons geschonken. De steigerplanken  zijn door de vrienden van… aangekocht. Het rolsteiger wordt binnen geplaatst. ±10 juli is het rolsteiger ontvangen en daarna geplaatst door vrijwilligers. De buitensteigers worden op  23 aug. geplaatst door vrijwilligers. Door personeel wisseling bij Hagemeier gaat de uitvoering traag. Is eind november gereed.

Lampschade. André heeft een ongelukje met als gevolg dat er een lampenglas stuk is. Via Nico van Wijk kan een lamp besteld worden in Duitsland. Het glas is er 15 november. Ook de lamp zelf blijkt stuk. Wim regelt het herstel.

Sim plan. De aanvraag wordt door de Vrienden gedaan. Verloopt niet vlekkeloos en in overleg met de Rijksienst Cultureel Erfgoed (RCE) wordt het enkel keren aangepast en aangevuld. De beoordeling volgt en wij zullen in augustus de uitslag hiervan krijgen. Wij ontvangen goedkeuring op het ingediende plan. En gaan 6 jaar lang  € 15.839,- ontvangen. Zelf jaarlijks voor 40 % zorgen. Is € 6.335 per jaar.

!40 jarig bestaan van het kerkgebouw op 7 juli. Nadat er op zaterdag 6 juli een Kerkmarkt is gehouden is er op zondag een plechtige mis geleid door Pastoor Hoogenelst en Pastor Mulders. Na de mis ontvangt André van de Geijn de Willibrord oorkonde met bronzen penning en draagspeld voor zijn langdurige inzet voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Eerste steen. De tekst is brede kring en overleg tot stand gekomen. De eindtekst is door de steenhouwer definitief gemaakt en in ruil voor 2 jaar advertenties op de kalender wordt de steen gemaakt en geleverd. Vrijwilligers plaatsten de steen en deze werd op 7 juli officieel onthuld na de mis viering vanwege het 140 jarig bestaan van het kerkgebouw.

ANWB informatiebord. Het bord is ontwikkeld na mail overleg binnen het bestuur van de Vrienden van…. het tekst voorstel is door velen gezien en aangepast. Jaartallen en namen zijn met de archiefstukken gecheckt. De ANWB heeft de ingeleverde tekst in hun lay-out en QR code ter goedkeuring voorgelegd. Deze is goedgekeurd. Is door de Vrienden van… geplaatst op 19 september.

Steunberen. Het blijkt dat de sier- en afdeklatten rond de steunberen rot zijn en gezien het steiger er bijstaat worden de lijsten daar vervangen. De lijsten met lood voor de gevel aan de zijde van de tuin zijn aangekocht en gereed gemaakt voor montage. Zodra daar het steiger is geplaatst worden de lijsten gemonteerd. (bij raam 3 en 4 geplaatst)

Restaureren ramen 2020. Er is overleg met Hagemeier over het restaureren van de ramen 6 en 7 begin maart 2020. Als wij akkoord geven voor eind november gaat Hagemeier het voor de prijs van 2019 uitvoeren. Het plan is om ook de ramen links en rechts (2 en 30) naast de toren in 2020 te maken als de financiën het toestaan. Deze extra ramen zijn in het Simplan in 2021 gepland. In vergadering 32 besloten 4 ramen te realiseren.

Vergaderingen. Worden gehouden op 14 februari en op 21  november. Zie de notulen.

Het secretariaat

Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester:

Stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk te Varik

Jaarverslag van het secretariaat 2020

Bestuur. Het stichtingsbestuur bestaat uit;
Suzanne Saris                     voorzitter
Riet van Meeteren            lid
Koos Gelens                        secretaris
Wim Akkermans                lid(donateurs werving /kalenders)
André van de Geijn           penningmeester
Frank Millenaar (gast)      koppeling naar de locatieraad
Bart Brands is bij de vergaderingen als adviseur bouwkundige zaken.

 1. Het bestuur vergaderde i.v.m. de coronacrisis niet fysiek maar communiceerden in hoofdzaak via mail en de technisch noodzakelijke zaken werd met enkele besproken beslist en uitgevoerd. De coronaregels in acht nemende.
 • Kalender en verloting:
  In overleg is wegens de corona besloten deze actie dit jaar over te slaan.
 • Wij realiseerden:
 • Restauratie kerkramen: 
  Dit jaar werd prijs gevraagd voor het restaureren van 2 x 2 ramen t.w. de nummers 6-7 aan de tuinzijde in het schip van de kerk en 2-30 links en rechts van de toren. Het steiger  en schilderwerk is gedaan door vrijwilligers het glazenierswerk door Hagemeier en het metsel-  en stukwerk door van Balkum. De uitvoering was tussen 1 febr. en gereed eind juli
 • Lijsten langs de steunberen: Gezien de steigers er staan voor de ramen worden de geheel verrotte lijsten gelijktijdig vervangen.
 • Subsidie gemeente West Betuwe: werd aangevraagd en het max. bedrag werd op onze rekening ontvangen 2000 euro
 • Schilderwerk: de tuindeuren in de muur en de CV deur wordt door vrijwilligers geschilderd. De twee dakkapellen naast het priesterkoor worden met behulp van de hoogwerker, aanwezig voor de pastorie geschilderd.
 • Schilderen buitenwerk zondag schuur: Met vrijwilligers is dit gedaan
 • Kerkdeuren: worden schoongemaakt geschuurd en 4 x gelakt. Tijdelijk is er een nooddeur. Alles door vrijwilligers.
 • Torenankers: De 4  en 6 meter lange tornspitsankers worden ontroest en met roestwerende verf behandeld door vrijwilligers.
 • Doorrekening inkomsten en uitgaven worden regelmatig bijgesteld zodat de financiën beheersbaar blijven.
 • Meerjaren onderhoudsplan (5): Dit maakt de penningmeester in overleg met het kerkbestuur op hun verzoek.
 • Gevels Pastorie: Met hoogwerker (spin op aanhangwagen) begeleiden wij dit werk. Later komt er een vast steiger omdat het herstel van de tuit van de topgevel dat vraagt. De kosten worden door Suitbertus betaald na goedkeuring. (was opgenomen in het meerjarenplan) Tevens wordt het gevellood op de verbindingsgang, op kosten van de Vrienden van…., tegen de pastorie vervangen. Het blijkt dat dat het schilderwerk van de drie gevelkozijnen aan de kerkzijde geschilderd moeten worden. Het kerkbestuur geeft opdracht. De schilder kan nu gebruikmaken van het steiger.
 • Vervangen kappen buitenlampen: Zijn zeer verweerd en zijn vervangen.
 • Ontluchting badkamer pastorie: I.v.m. lekkage in de badkamer wordt de pijp en dakkap vervangen.
 • Dakbedekking op tuinhuisje pastorie: De bitumen bedekking is stuk gewaaid en wordt door vrijwilligers vervangen door geplakt kunststof.
 • Plannen voor 2021: Het plan is in 2021 drie ramen in het schip van de kerk, aan de waalzijde, te restaureren.
 • Vergaderingen. Geen vergaderingen gehouden wegens de coronapandemie. Zie punt 1.

Het secretariaat

Financieel jaarverslag 2020

Overzicht penningmeester 2020